Annuleringsfonds Camping de Watertoren

Dekking annuleringskosten:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde.
 • Na afsluiten van de verzekering geconstateerde zwangerschap, hetgeen door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of complicaties bij zwangerschap.
 • Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom, huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
 • Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, doch niet eerder dan 30 dagen voor aanvang van het arrangement . Mits de verzekerde langer dan 10 weken voor aangaan van de reservering als woningzoekende geregistreerd stond.
 • Aankoop van een woning, mits de opleverdatum/overdracht ligt binnen 60 dagen voor aanvang van de reis.
 • Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
 • Overlijden binnen 14 dagen voor aanvang van de reis van een huisdier, waaronder uitsluitend te verstaan een hond, kat of paard, van verzekerde.
 • Noodgedwongen verhuizing van verzekerde door een medische noodzaak, renovatie of verandering van werkkring.
 • Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag. Mits de ontslagdatum ligt tot uiterlijk 1 maand na afloop van de geboekte reis.
 • Het door een werkloze verzekerde aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens ½ jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid daarvan ten tijde van het arrangement nodig maakt.
 • Onverwachte oproep van verzekerde na een eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het arrangement kan worden afgelegd.
 • Een van buiten komend voorval, zoals aanrijding, diefstal en brand binnen 30 dagen voor aanvang van het arrangement, waardoor het voor de reis te gebruiken privévervoermiddel van de verzekerde uitvalt en niet tijdig te repareren is.
 • Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
 • Het onverwacht kunnen ophalen van een adoptiekind, mits de adoptie tot stand is gekomen via de bemiddeling van een officiële vergunninghouder in Nederland.


ONGENOTEN VERBLIJFSDAGEN:

 • Afbreking van het arrangement door een onzekere gebeurtenis als genoemd hierboven ( ziekte, ongeval of overlijden ), als mede door ernstige beschadiging van het gehuurde waardoor hiervan geen gebruik meer kan worden gemaakt. De maximale uitkering is 40 dagen.
 • Onvoorziene ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting) van verzekerde, waardoor afbreking niet mogelijk is, waarbij alle opnamedagen in de huurperiode gelden als ongenoten verblijfsdagen. Deze dekking geldt alleen voor de opgenomen verzekerde en voor zijn meeverzekerde gezinsleden of 1 meereizende verzekerde. De maximale uitkering is 40 dagen.
 • De maximale uitkering voor alle verzekerden tezamen is ten hoogste de uitkering voor 4 gezinnen, verdeeld over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in het verzekerd bedrag.

UITSLUITINGEN:

 • Verband houdende met ziekte, aandoening of afwijking die bij verzekerde, zijn huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad in de periode van 3 maanden voor de afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte.

Indien men geen annuleringsverzekering heeft afgesloten of een reden heeft die geen betrekking heeft op bovengenoemde voorvallen gelden de volgende regels: Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen die ontstaan als gevolg van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen. De schadeloosstelling bedraagt:

 • bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15 % van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50 % van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75 % van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90 % van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100 % van de overeengekomen prijs;

De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode.